Statistieken

Artikelen bekeken hits
1001106

Home

HVP-telling 23-12-2017 Balgzand

Er moest geteld worden met reeds afgaand water, maar dankzij de stevige wind uit westelijke richting viel het wad minder snel droog. Hierdoor zaten tot en met de Slikhoek de vogels dicht genoeg onder de zeedijk om alles goed te kunnen tellen. In totaal werden op deze telling een ruime 70.000 vogels genoteerd. Opvallend waren de lage aantallen van veel eenden (o.a. slechts 592 Bergeend, 150 Pijlstaart en 494 Smient) en ganzen: overwintert er nog veel ten noorden van ons land of zouden ze deels verkast zijn naar luwere plekken elders in de regio i.v.m. de harde wind? Een aantal steltlopers waren wel ruim vertegenwoordigd, waarbij Scholekster (4.856), Kanoet (19.249), Bonte Strandloper (34.484) en Wulp (3.376) het meest algemeen waren.

Kanoetstrandloper, Leo Hofland

 Verder waren op deze telling vermeldenswaardig Dodaars (18), Roerdomp (1), Kleine Zilverreiger (2), Kleine Zwaan (2), Brilduiker (39), Middelste Zaagbek (44), Slechtvalk (2), Bontbekplevier (12), Drieteenstrandloper (91), IJslandse Grutto (1),

ijslandse grutto, foto Leo Hofland

Zwarte Ruiter (6)

zwarte ruiter, foto Leo Hofland.

, Groenpootruiter (1), Waterpieper (3), Oeverpieper (1), Baardman (7) en Frater (40).

Zaterdag 23 december j.l. werd de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Aijolt Ekkes, Rudy de Hoog en ondergetekende.
auteur: Roelf Hovinga

toevoeging Wim Tijsen (Wieringen)

Ook wij hadden een relatief rustige wadvogeltelling buitendijks op Wieringen, binnendijks hebben de wadvogeltelploegen het superdruk gehad, omdat heel veel scholeksters binnendijks foerageerden en ook veel meeuwen op de natte weilanden door het vele water van deze herfst(en wellicht ook door minder voedselbeschikbaarheid op het wad aan kokkels/veel extra hoog water dus weinig tijd om te foerageren). Op Wieringen zie je daardoor sommige weilanden compleet zwart worden doordat de schollen langdurig op bepaalde percelen op emelten en wormen foerageren. Overigens knapt dat vanzelf weer op na een aantal dagen.

Buitendijks vielen op de piek aan Pijlstaarten bij het Normerven(nieuw seizoensrecord) en de piek aan Smienten in de Bak bij de haven van Den Oever(ook nieuw seizoen record), maar voor de rest hadden Otto de Vries en ik een hele rustige en zeer snelle wadvogeltelling, zodat ik daarna zelfs nog tijd had om binnendijks veel scholeksters af te lezen, waaronder zenderscholekster Dirk.